Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Τι είναι η γεωργία;Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια του εδάφους της γης με σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων. Μερικές φορές ο όρος επεκτείνεται και για τη διαδικασία της καλλιέργειας φυκιών στη θάλασσα. Στη γεωργία επίσης υπάγεται και η συλλογή και πρωτογενής επεξεργασία των προϊόντων αυτών των φυτών. Η γεωργία κατατάσσεται στην ελαφρά βιομηχανία, επειδή τα περισσότερα προϊόντα που παράγονται από αυτήν είναι προϊόντα άμεσης χρήσης από τον άνθρωπο. Παράγοντες που επηρεάζουν την γεωργία είναι το κλίμα και η μορφολογία του εδάφους. Η γεωργία είναι αντικείμενο των περισσότερων κλάδων της γεωπονίας, μαζί με τη κτηνοτροφία και την αλιεία. Η γεωργική παραγωγή απασχολούσε το 2007 περίπου το ένα τρίτο των εργατών. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος παροχής υπηρεσιών απασχολεί τα περισσότερα άτομα.
Με τη γεωργία παράγονται προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων, των οικόσιτων ζώων αλλά και μερικά που προορίζονται για την παραγωγή άλλων ειδών προϊόντων ως και βιοκαυσίμων, τα τελευταία χρόνια κυρίως. Η γεωργία θεωρείται ότι ήταν το κλειδί για την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και την ανάπτυξη του πολιτισμού, αφού η γεωργία και η κτηνοτροφία δημιούργησε πλεονάσματα τροφίμων που επέτρεψαν και την αύξηση του πληθυσμού και την εξέλιξη του πολιτισμού. Κάποιου είδους γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν παρατηρηθεί και σε μερικά είδη μυρμηγκιών και τερμιτών, αλλά μιλώντας για γεωργία, εννοούμε βασικά ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η ιστορία της γεωργίας πάει πίσω αρκετές χιλιάδες χρόνια και η ανάπτυξή της οδηγήθηκε και καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές διαφορές, τις κουλτούρες και την υφιστάμενη σε αυτές τεχνολογία. Ωστόσο, όλη η γεωργία βασίζεται σε τεχνικές επέκτασης και διαχείρισης εδαφών κατάλληλων για την ανάπτυξη των εξημερωμένων φυτικών ειδών. Αυτό πολλές φορές απαιτεί μορφές άρδευσης, αποστράγγισης, οριοθέτησης και προστασίας των καλλιεργούμενων εδαφών. Στον «ανεπτυγμένο» κόσμο, η βιομηχανική γεωργία που βασίστηκε σε μεγάλης κλίμακας μονοκαλλιέργειες έγινε το κυρίαρχο σύστημα σύγχρονης γεωργίας, παρόλο που υπάρχει μια ανοδική υποστήριξη για εναλλακτικές μορφές γεωργίας (π.χ. βιολογική γεωργία).
Η σύγχρονη αγρονομία, η ανάπτυξη υβριδίων, ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων και άλλων τεχνολογικών βελτιώσεων έχει αυξήσει ποσοτικά τις σοδιές από τη γεωργική καλλιέργεια, αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε ευρεία οικολογική βλάβη στο περιβάλλον και είχε αρκετά αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Η πολύ εκτεταμένη κτηνοτροφία αύξησε ομοίως την παραγωγή κρέατος, αλλά δημιούργησε προβλήματα σχετικά με τη σκληρότητα κατά των ζώων, βλάβες στην ανθρώπινη υγεία από την κατάχρηση αντιβιοτικών, αυξητικών ορμονών και άλλων χημικών από τη βιομηχανία παραγωγικής προϊόντων κρέατος.

Γεωργική παραγωγή 

Η αύξηση της παραγωγής επιτυγχάνεται με τη βελτίωση του εδάφους, τη δημιουργία ποικιλιών που αντέχουν περισσότερο στο υπάρχον έδαφος και κλίμα και τη βελτίωση της συγκομιδής. Από την επίλυση αυτών των βασικών προβλημάτων εξαρτάται η παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία και η ποιότητά των προϊόντων.

Βελτίωση του εδάφους 

Στους τρόπους βελτίωσης του εδάφους συμπεριλαμβάνονται:

 • το όργωμα
 • η άρδευση
 • η αποξήρανση του εδάφους
 • ο εμπλουτισμός με λιπάσματα φυσικά ή χημικά
 • η αγρανάπαυση
 • η αμειψισπορά

Βελτίωση ιδιοτήτων 

Η βελτίωση των ιδιοτήτων των φυτών επιτυγχάνεται με τη δημιουργία νέων ποικιλιών.

Βελτίωση συγκομιδής 

Η βελτίωση της συγκομιδής επιτυγχάνεται με τη δημιουργία νέων τρόπων καλλιέργειας και με τη δημιουργία νέων μηχανών συγκομιδής.


Γεωργικά προϊόντα 

Τα γεωργικά προϊόντα διαχωρίζονται σε προϊόντα διατροφής, κτηνοτροφικής ζήτησης, βιομηχανικής ζήτησης και καλλωπιστικά φυτά.

Προϊόντα διατροφής

 • Σιτηρά
 • Φρούτα
 • Λαχανικά
 • Όσπρια

Προϊόντα κτηνοτροφικής ζήτησης 

 • Σιτηρά
 • Τριφύλλι
 • Υποπροϊόντα άλλων γεωργικών προϊόντων όπως το σανό

Προϊόντα βιομηχανικής ζήτησης

 • Βαμβάκι
 • Λινάρι
 • Χρώματα

Καλλωπιστικά φυτά 

Στη γεωργία συγκαταλέγεται και η παραγωγή καλλωπιστικών φυτών.

Γεωγραφία 

Η γεωργία αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό παράγοντα στις περισσότερες χώρες. Εγκυκλοπαιδικά αναφέρεται πάντα στα γεωγραφικά δεδομένα κάθε χώρας ακόμα και η έλλειψή της.
Όταν αναφερόμαστε στη γεωργία μιας χώρας συνήθως χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς.
 • Κυριότερα γεωργικά προϊόντα και ετήσια παραγωγή αυτών των προϊόντων.
 • Εκτάσεις που χρησιμοποιούνται
 • Ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τη γεωργία
 • Ποσοστό συμμετοχής της γεωργικής οικονομίας στο σύνολο του  ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου